Unico Properties gaat zorgvuldig om met uw privacy in deze privacyverklaring die opgesteld is volgens de Europese AGV / GDPR richtlijnen (Algemene Gegevens Protection Regulation) die gelden vanaf 25 mei 2018. Op deze pagina leest u welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe deze worden verwerkt en bewaard.

Informatie die wij over u kunnen verzamelen via onze website
Wij kunnen online op verschillende manieren informatie over u verzamelen, zoals door uw gebruik van onze website.

Op bepaalde delen van onze website wordt u verzocht contact met ons op te nemen om een afspraak te maken of om u door ons te laten contacteren (hetzij telefonisch, per e-mail), of om uw vragen en opmerkingen door te geven. Als u dit doet, kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

Uw naam, adres (privé of werk), telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;
Gegevens met betrekking tot uw correspondentie met ons, indien u ons gecontacteerd heeft;
Details van uw bezoek aan onze website en de bronnen die u gebruikt.

Ons gebruik van uw persoonsgegevens verzameld door onze website
Wij kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen door onze website gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Om ervoor te zorgen dat onze website op een efficiënte manier aan u getoond wordt;
  • In het kader van klantenbeheer en om onze diensten en goederen te kunnen leveren;
  • Om u informatie te bezorgen die u van ons gevraagd heeft;
  • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor u hebben uitgevoerd;
  • Om onze werkwijze te ontwikkelen en verbeteren, voornamelijk door u te contacteren voor ons klantenonderzoek en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen.
  • Tenzij u ons verzocht heeft dit niet te doen, om u elektronische en/of papieren marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie uw rechten hieronder).

Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken die niet door onze website verzameld worden
Naast de informatie die we over u verzamelen door de site, kunnen we ook persoonlijke informatie over u verkrijgen op ander manieren, bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of via papieren formulieren, die u ons verstrekt. Hoe wij met deze informatie omgaan, is onderworpen aan dit Privacy Beleid.

Persoonsgegevens kunnen omvatten:

Uw naam, adres (privé of werk), telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;
Gegevens met betrekking tot uw onroerend goed interesses;
Gegevens met betrekking tot uw correspondentie met ons, indien u ons gecontacteerd heeft

Ons gebruik van uw persoonsgegevens die niet door onze website verzameld worden
Wij kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om u onze diensten en goederen te leveren en andere informatie waar u om gevraagd heeft;
In het kader van klantenbeheer en om de diensten die wij aan u geleverd hebben aan u te factureren;
Om te registreren welke werkzaamheden wij voor u hebben uitgevoerd;
Om onze werkwijze te ontwikkelen en te verbeteren, voornamelijk door u te contacteren voor ons klantenonderzoek en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen.
Tenzij u ons verzocht heeft dit niet te doen, om u elektronische en/of papieren marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie uw rechten hieronder).

Doorgeven van uw persoonsgegevens verzameld door onze website of op een andere manier
Door ons uw persoonsgegevens te bezorgen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we uw persoonsgegevens kunnen delen met derden indien:

Wij rechtstreeks of onrechtstreeks een beroep doen op externe dienstverleners om gegevens te verwerken. Wij kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op leveranciers die ons bijstaan in de verwerking van betalingen of facturatie, wij gebruiken ook externe partijen indien wij bijstand nodig hebben om betaling van onze facturen te verkrijgen;
Wij externe dienstverleners gebruiken om informatie die verzameld wordt op ons kantoor of via mobiele apparaten, door te sturen naar ons informatiesysteem;
Wij externe dienstverleners gebruiken die ons bijstaan met onze klantentevredenheidsonderzoeken; de resultaten van deze onderzoeken willen we gebruiken om onze service te ontwikkelen en verbeteren;
U expliciet uw toestemming gegeven heeft om uw persoonsgegevens te delen met bepaalde derde partijen;
Wij een externe toeleverancier gebruiken in onze dienstverlening naar u;
Wij een wettelijke, gereglementeerde of professionele verplichting hebben om uw persoonsgegevens door te geven (bijvoorbeeld, om onze verplichtingen naar de belastingsdiensten na te komen) of om onze gebruiksvoorwaarden van onze website of algemene voorwaarden toe te passen of op te leggen, of om onze rechten, eigendommen, of veiligheid van onze onderneming, werknemers of anderen te beschermen;
Unico Properties, of vrijwel al haar activa gefusioneerd of overgenomen worden door een externe partij, en uw persoonsgegevens een deel kunnen uitmaken van de gefusioneerd of overgedragen activa;
Wij anonieme statistische informatie doorgeven over het gebruik van onze website en verwante gebruiksinformatie aan achtenswaardige derde partijen. Uitgezonderd in bovenstaande gevallen, zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen.

Waar we uw persoonsgegevens bewaren
Om onze diensten en daarmee samenhangende activiteiten, zoals klantenonderzoek en onze website te kunnen leveren, kunnen persoonsgegevens die we over u verzamelen, worden doorgestuurd naar en bewaard door een externe partij op een bestemming binnen of buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief in een land waar de wetgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens minder streng is. Als we beroep doen op een externe partij om in onze naam persoonsgegevens te verwerken, eisen wij, ongeacht hun locatie, contractueel van hen om passende beveiliging te voorzien voor persoonlijke informatie. Door verder gebruik van onze diensten of onze website en het doorsturen van persoonsgegevens, gaat u akkoord met deze doorgave, bewaring of verwerking van uw persoonsgegevens.

E-mail, sms en andere elektronische berichten
Wij kunnen u contacteren per e-mail, sms of een ander communicatiemiddel (fysiek of elektronisch) met betrekking tot uw afspraken, inclusief een herinnering voor uw afspraak per e-mail of sms.

Uitgezonderd indien u ons verzocht heeft dit niet te doen, kunnen wij u contacteren over onze diensten en producten per post, e-mail, sms of andere fysieke of elektronische middelen.

Dataretentie
De meeste informatie ons door (potentiële) klanten verstrekt verwijderen wij bij het beëindigen van de dienstverlening danwel wanneer de klant er om vraagt. Wij zullen beperkte informatie over de klant gedurende 10 jaar bewaren t.b.v. de boekhouding en administratieve doeleinden. Als wij dat nodig achten (b.v. indien juridisch noodzakelijk) dan zullen wij de informatie zo lang als nodig is vasthouden.

Uw rechten
U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. U kan dit recht uitoefenen door de relevante vakjes aan te vinken of door ons op elk moment te contacteren op onderstaande contactgegevens.

Merk op dat door verder gebruik te maken van onze diensten of onze website en door ons via onze website of op een andere manier persoonsgegevens door te geven of door te e-mailen naar adressen die op onze website vermeld staan, u instemt met ons gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Beleid. Gelieve ons geen persoonsgegevens te bezorgen indien u niet wilt dat ze op deze manier gebruikt worden.

Ons Privacy Beleid en/of Gebruiksvoorwaarden van onze website kunnen op elk moment door ons gewijzigd worden zonder u hierover in te lichten. Gelieve deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van veranderingen.

U heeft wettelijk het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die Unico Properties over u heeft en fouten te corrigeren. U heeft eveneens het recht ons te vragen om uw gegevens te verwijderen uit ons systeem. Als wij dit verzoek ontvangen, zullen wij een redelijke inspanning leveren onder de toepasselijke wetgeving om, zoals gevraagd, de persoonsgegevens te bezorgen, wijzigen of verwijderen. Alle verzoeken, alsook andere vragen die u mogelijk heeft over ons privacy beleid of over de informatie die Unico Properties over u heeft, dienen schriftelijk gericht te worden tot ons eerder genoemd adres. U dient zich daarbij te identificeren met uw identiteitskaart of paspoort.